REGULAMIN

 

Platformy

 

BBN Capital

 

 

08.07.2019

 

 

 

Spis treści

 

 1. Definicje

 2. Warunki ogólne

 3. Platforma, ryzyko

 4. Inwestor, prawa i obowiązki

 5. Opis procesu inwestycyjnego

 6. RODO

 7. Umowa pożyczki

 8. Reklamacje

 9. Odpowiedzialność

 10. Odstąpienie od Umowy Pożyczki

 11. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

1

Definicje

BBN Capital: Zastrzeżona nazwa komercyjna portalu internetowego należącego do BBN Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie (41-407), przy ul. Michała Drzymały 20 H , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000538820, o numerze identyfikacji podatkowej 6462936609, posiadająca numer telefonu +48 728879082.

Inwestor: osoba fizyczna lub prawna inwestująca środki finansowe w wybrany przez siebie projekt prowadzony przez Dewelopera

Deweloper: podmiot prowadzący projekt z którym Inwestor zawiera bezpośrednią umowę pożyczki

Platforma: platforma cyfrowa udostępniona w sieci internetowej pod adresem www.bbncapital.pl,

służąca do pośredniczenia w zawieraniu umów pożyczki między Inwestorem a Deweloperem

Umowa Pożyczki: umowa zawierana pomiędzy Inwestorem a Deweloperem

Czas Trwania Pożyczki: okres od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku Dewelopera do daty określonej w umowie.

Odsetki Umowne: odsetki należne Inwestorowi na jakie zawarta została umowa Inwestora z Deweloperem w określonym umową przedziale czasu pomniejszone o podatek obowiązujący na dzień zwrotu pożyczki.

Konto Umowne: numer rachunku na który Inwestor przelewa pożyczane Deweloperowi środki.

Konto Własne: polski numer rachunku Inwestora z którego dokonał wpłaty i na który zostaną zwrócone pożyczone środki wraz z należnymi odsetkami umownymi.

Projekt: wybrane przedsięwzięcie Dewelopera

 

2

Warunki ogólne

 

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady korzystania z Platformy
 2. Zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie wszystkich jego postanowień stanowi podstawę do podjęcia współpracy na Platformie

 

3

Platforma, ryzyko

 

 1. Administratorem Platformy jest BBN Investment Sp. z o.o. Platforma cyfrowa jest udostępniona w sieci internetowej pod adresem www.bbncapital.pl i służy do pośredniczenia w zawieraniu umów pożyczki między Inwestorem a Deweloperem.
 2. Platforma przeznaczona jest do opisywania projektów prowadzonych przez Dewelopera, przedstawiania aktualnej sytuacji w danym projekcie oraz określania Ratingu danego projektu w celu stworzenia dogodnych i przejrzystych warunków do podjęcia decyzji przez Inwestora.
 3. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zwrot zainwestowanych środków oraz należnych odsetek. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Deweloper na podstawie zawartej z Inwestorem Umowy Pożyczki.
 4. Inwestor podpisując Umowę Pożyczki z Deweloperem oraz inwestując środki w konkretny Projekt dokonuje tego na własne ryzyko, z którym wiąże się ryzyko niewypłacalności Dewelopera.

 

4

Inwestor, prawa i obowiązki

 

 1. Inwestor ma prawo w każdym czasie odstąpić od Umowy Pożyczki – patrz punkt 11 niniejszego Regulaminu.
 2. Inwestor wyraża zgodę na korespondencję mailową w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
 3. Inwestor zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 4. Zabronione są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania Platformy.
 5. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.
 6. Inwestor oświadcza, że środki inwestowane pochodzą z legalnych oraz ujawnionych źródeł.
 7. BBN Capital zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy z Inwestorem w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia Regulaminu.

 

5

Opis procesu inwestycyjnego

 

 1. Na stronie głównej Platformy pokazane są wszystkie oferowane aktualnie projekty w wersji skróconej. Jeżeli zainteresował cię jakiś projekt, to klikasz przycisk „PRZEJDŹ DO PROJEKTU” aby uzyskać więcej informacji na jego temat.
 2. Teraz jesteś w wybranym projekcie i zapoznajesz się dokładnie z jego opisem. Tutaj znajdziesz wszystkie przydatne informacje jak opis techniczny, harmonogram budowy, rating, ustalone odsetki dla tej inwestycji, czas trwania projektu, jego zakres, przewidywany czas realizacji, położenie inwestycji, wysokość kapitału potrzebnego do wykonania inwestycji, sumę do sfinansowania, sumę już sfinansowaną oraz wiele dodatkowych informacji.
 3. Jeżeli masz pytania, kontaktujesz się z konsultantem. Nasi konsultanci pracują w dni robocze od godz. 9:00 do 16:00. Możesz również wysłać maila do konsultanta lub na adres biuro@bbncapital.pl.
 4. Jeżeli się zdecydowałeś, klikasz przycisk „INWESTUJ” i przechodzisz do formularza zainteresowania projektem.
 5. Wypełniasz formularz, wpisujesz kwotę, którą chcesz zainwestować i przesyłasz formularz do nas klikając na przycisk „WYŚLIJ”. Minimalnie możesz zainwestować 20 000 zł.
 6. W ciągu 48 godzin następuje weryfikacja i potwierdzenie prawidłowego wypełnienia formularza.
 7. W przeciągu 3 dni roboczych otrzymasz od nas umowę pożyczki mailem a w ciągu 5 dni również pocztą.
 8. Po elektronicznej akceptacji treści umowy w ciągu 1 dnia od daty jej otrzymania masz 3 dni robocze na dokonanie przelewu środków inwestycyjnych. Od zaksięgowania wpłaty na rachunku Dewelopera pożyczone środki pracują również dla Ciebie!  Przyjmujemy tylko wpłaty z rachunku polskiego.
 9. Jeżeli przelew nie dotrze w ciągu 3 dni roboczych lub suma przelanych środków będzie inna niż zadeklarowana przez ciebie w formularzu, spowoduje to natychmiastowe anulowanie transakcji oraz automatyczne rozwiązanie umowy. Wpłacone środki zostaną odesłane w ciągu 72h bez odsetek.
 10. Jeżeli w międzyczasie z jakichś konkretnych powodów będziesz chciał zrezygnować z inwestycji i wypowiedzieć Umowę Pożyczki, to masz taką możliwość. Opisaliśmy to w punkcie 10 naszego Regulaminu.
 11. Po ustalonym okresie trwania pożyczki dostajesz swoje środki plus zysk. Z Twojego zysku deweloper odprowadza 19% podatku. Środki zostaną przelane w przeciągu 3 dni roboczych na Twój polski rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty pożyczki. Jeżeli zwrot pożyczki nastąpi szybciej tzn. przed upływem okresu ustalonego w Umowie Pożyczki, to zysk i tak będzie wypłacony za cały okres! Nie przewiduje się wydłużania ustalonego okresu pożyczki.

 

Żadnych ukrytych kosztów!

Środki pożyczasz bezpośrednio Deweloperowi i z nim podpisujesz umowę pożyczki.

Z Twoich środków nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty, czy prowizje!

 

6

RODO

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest BBN Investment sp z o.o. ul. Michała Drzymały 20 h, 41-407 Imielin.
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania lub 3 lata od zakończenia umowy chyba ze przepisy przewidują inny okres przechowywania tych danych.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług.

 

7

Umowa Pożyczki

 

Wzór Umowy Pożyczki jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

 

8

Reklamacje

 

 1. Wszystkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez BBN Capital należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty mailowej biuro@bbncapital.pl lub na adres BBN Investment Sp. z o.o.
 2. Reklamacja musi zawierać opis nieprawidłowości, okoliczności i datę jej wystąpienia oraz dane kontaktowe składającego reklamację tzn. imię, nazwisko, adres, poczta mailowa, nr telefonu.
 3. BBN Capital rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni od daty jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty mailowej.

 

9

Odpowiedzialność

 

 1. BBN Capital nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie informacji zamieszczonych na Platformie. Odpowiedzialność powstała w związku z podpisaniem Umowy Pożyczki oraz zainwestowaniem środków spoczywa wyłącznie na Inwestorze oraz Deweloperze.
 2. BBN Capital nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Dewelopera na Platformie.
 3. BBN Capital nie jest stroną Umów Pożyczek zawieranych pomiędzy Inwestorem a Deweloperem i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z tych umów.
 4. BBN Capital nie bierze odpowiedzialności za wypłacalność Dewelopera.
 5. BBN Capital nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności ustalonych w Umowie Pożyczki.
 6. BBN Capital dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia sprawnego działania Platformy.

 

10

Wypowiedzenie Umowy Pożyczki

 

 1. Inwestor zawiera Umowę Pożyczki z Deweloperem na z góry określony okres czasu.
 2. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki jest możliwe w każdej chwili z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca pod warunkiem znalezienia inwestora zastępczego. W przypadku nie znalezienia inwestora zastępczego Deweloper ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości nieprzekraczającej wysokości odsetek.
 3. Środki pożyczone są zwracane w ciągu 3 dni od upływu okresu wypowiedzenia na podane w Umowie Pożyczki Konto Własne Inwestora.
 4. Inwestor traci jednak połowę należnych mu odsetek za okres trwania Umowy Pożyczki.
 5. Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

 

11

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie.
 2. Wszelkie prawa do treści na Platformie są zastrzeżone na rzecz BBN Capital.
 3. Załączniki są integralną część Regulaminu:

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

BBN Investment sp. z o.o.

ul. Michała Drzymały 20 h

41-407 Imielin

www.bbncapital.pl

www.bbninvestment.pl

PYTANIA  I ODPOWIEDZI

KONTAKT

RODO

REGULAMIN