PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 BBN Capital:  Zastrzeżona nazwa komercyjna portalu internetowego należącego do BBN Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie (41-407), przy ul. Michała Drzymały 20 H , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  SĄD REJONOWY KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000538820, o numerze identyfikacji podatkowej 6462936609, posiadająca numer telefonu +48 728879082.

 

Inwestor: osoba fizyczna lub prawna inwestująca środki finansowe w wybrany przez siebie projekt prowadzony przez Dewelopera.

 

Deweloper: podmiot prowadzący projekt z którym Inwestor zawiera bezpośrednią umowę pożyczki. Na obecnym portalu deweloperem jest wyłącznie BBN Investment Sp. z o.o.

 

Platforma: platforma cyfrowa udostępniona w sieci internetowej pod adresem www.bbncapital.pl, służąca do pośredniczenia w zawieraniu umów pożyczki między Inwestorem a Deweloperem

 

Umowa Pożyczki: umowa zawierana pomiędzy Inwestorem a Deweloperem

 

Czas Trwania Pożyczki: okres od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku Dewelopera do daty określonej w umowie.

 

Odsetki Umowne: odsetki należne Inwestorowi na jakie zawarta została umowa Inwestora z Deweloperem w określonym umową przedziale czasu pomniejszone o podatek obowiązujący na dzień zwrotu pożyczki

 

Konto Umowne: numer rachunku na który Inwestor przelewa pożyczane Deweloperowi środki.

 

Konto Własne: polski numer rachunku Inwestora z którego dokonał wpłaty i na który zostaną zwrócone pożyczone środki wraz z należnymi odsetkami umownymi.

 

Projekt: wybrane przedsięwzięcie Dewelopera

 

PCC: podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest płacony przez Dewelopera i nie obciąża w żaden sposób Inwestora. 

 

Jak przebiega proces inwestycyjny:  jest to opisane w skrócie na stronie głównej oraz  w pełnej wersji w regulaminie. Poniżej treść:

 1. Na stronie głównej Platformy pokazane są wszystkie oferowane aktualnie projekty w wersji skróconej. Jeżeli zainteresował cię jakiś projekt, to klikasz przycisk „PRZEJDŹ DO PROJEKTU” aby uzyskać więcej informacji na jego temat.
 2. Teraz jesteś w wybranym projekcie i zapoznajesz się dokładnie z jego opisem. Tutaj znajdziesz wszystkie przydatne informacje jak, opis techniczny, harmonogram budowy, rating, ustalone odsetki dla tej inwestycji, czas trwania projektu, jego zakres, przewidywany czas realizacji, położenie inwestycji, wysokość kapitału potrzebnego do wykonania inwestycji, sumę do sfinansowania, sumę już sfinansowaną oraz wiele dodatkowych informacji.
 3. Jeżeli masz pytania, kontaktujesz się z konsultantem. Nasi konsultanci pracują w dni robocze od godz. 9:00 do 16:00. Możesz również wysłać maila do konsultanta lub na adres biuro@bbncapital.pl.
 4. Jeżeli się zdecydowałeś, klikasz przycisk „INWESTUJ” i przechodzisz do formularza zainteresowania projektem.
 5. Wypełniasz formularz, wpisujesz kwotę, którą chcesz zainwestować i przesyłasz formularz do nas klikając na przycisk „WYŚLIJ”. Minimalnie możesz zainwestować 20 000 zł.
 6. W ciągu 48 godzin następuje weryfikacja i potwierdzenie prawidłowego wypełnienia formularza.
 7. W przeciągu 3 dni roboczych otrzymasz od nas umowę pożyczki mailem a w ciągu 5 dni również pocztą.
 8. Po elektronicznej akceptacji treści umowy w ciągu 1 dnia od daty jej otrzymania masz 3 dni robocze na dokonanie przelewu środków inwestycyjnych. Od zaksięgowania wpłaty na rachunku Dewelopera pożyczone środki pracują również dla Ciebie! Przyjmujemy tylko wpłaty z rachunku polskiego.
 9. Jeżeli przelew nie dotrze w ciągu 3 dni roboczych lub suma przelanych środków będzie inna niż zadeklarowana przez ciebie w formularzu, spowoduje to natychmiastowe anulowanie transakcji oraz automatyczne rozwiązanie umowy. Wpłacone środki zostaną odesłane w ciągu 72h bez odsetek.
 10. Jeżeli w międzyczasie z jakichś konkretnych powodów będziesz chciał zrezygnować z inwestycji i wypowiedzieć Umowę Pożyczki, to masz taką możliwość. Opisaliśmy to w punkcie 10 naszego Regulaminu.
 11. Po ustalonym okresie trwania pożyczki dostajesz swoje środki plus zysk. Z Twojego zysku deweloper odprowadza 19% podatku.  Środki zostaną przelane w przeciągu 3 dni roboczych na Twój polski rachunek bankowy  z którego dokonano wpłaty pożyczki.  Jeżeli zwrot pożyczki nastąpi szybciej tzn. przed upływem okresu ustalonego w Umowie Pożyczki, to zysk i tak będzie wypłacony za cały okres! Nie przewiduje się wydłużania ustalonego okresu pożyczki.

 

Czy można wypowiedzieć umowę pożyczki przed czasem: tak, jest taka możliwość. Jest to opisane w Regulaminie pkt.10. Tekst poniżej:

 1. Inwestor zawiera Umowę Pożyczki z Deweloperem na z góry określony okres czasu.
 2. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki jest możliwe w każdej chwili z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca pod warunkiem znalezienia inwestora zastępczego. W przypadku nie znalezienia inwestora zastępczego Deweloper ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości nieprzekraczającej wysokości odsetek.
 3. Środki pożyczone są zwracane w ciągu 3 dni od upływu okresu wypowiedzenia na podane w Umowie Pożyczki Konto Własne Inwestora.
 4. Inwestor traci jednak połowę należnych mu odsetek za okres trwania Umowy Pożyczki.
 5. Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

 

Jak są obsługiwane reklamacje: patrz pkt.9 Regulaminu. Tekst poniżej:

 1. Wszystkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez BBN Capital należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty mailowej biuro@bbncapital.pl lub na adres BBN Investment Sp. z o.o.
 2. Reklamacja musi zawierać opis nieprawidłowości, okoliczności i datę jej wystąpienia oraz dane kontaktowe składającego reklamację tzn. imię, nazwisko, adres, poczta mailowa, nr telefonu.
 3. BBN Capital rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni od daty jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wzór umowy pożyczki: jest załącznikiem do regulaminu.

 

Wzór wypowiedzenia umowy:  jest załącznikiem do regulaminu.

 

Jakie projekty są dostępne na platformie: Jako pierwszy został uruchomiony projekt domu dwulokalowego w Poznaniu na Strzeszynie Greckim. Opis projektu na stronie Platformy. Kolejny projekt jest planowany do uruchomienia we wrześniu 2019. Następne inwestycje są w przygotowaniu.

 

Jaka jest kolejność przyjmowania zgłoszeń inwestorów: wnioski są rozpatrywane według czasu wpływu zgłoszenia.

 

Jakie jest zabezpieczenie zainwestowanych środków: Deweloper odpowiada swoim kapitałem oraz całym majątkiem firmy.

 

Pozwolenie na budowę, rozpoczęcie budowy, zakończenie: przedstawione w opisie projektu w postaci harmonogramu.

 

Czy pożyczkodawca jest informowany o postępach prac inwestycji: tak, każdy etap jest udokumentowany i opisany na stronie internetowej pod danym projektem.

 

Co w przypadku gdy budowa z jakiegoś powodu się przeciągnie i minie termin zwrotu pożyczki: pożyczka zostanie zwrócona przez Dewelopera terminowo. Nie przewiduje się zmiany terminów podanych w umowie pożyczki.

 

Czy ilość projektów w które chcę zainwestować środki jest ograniczona: z punktu widzenia Platformy nie ma ograniczeń.

 

Kiedy przewidywany jest kolejny projekt: we wrześniu w Poznaniu

 

Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość inwestowanych środków: minimalna kwota to 20 000 zł na projekt, w górę nie ma ograniczeń aż do osiągnięcia zaplanowanego budżetu dla inwestorów. Maksymalna kwota jest podana w każdym projekcie.

 

Jaki jest udział własny Dewelopera w projekcie: udział własny Dewelopera wynosi od 25 do 90% i jest ustalany przez Dewelopera indywidualnie dla każdego projektu. Informacja na ten temat jest podawana w opisie projektu.

 

Jak powstaje rating inwestycji i kto go ustala: zasady tworzenia ratingu są podane na stronie głównej. Rating jest opracowany przez Dewelopera wraz z ekspertami. Tekst poniżej:
 
Rating inwestycji powstaje w oparciu o analizę rzeczywistych warunków inwestycji. Bazujemy na współpracy z ekspertami w dziedzinie budownictwa, nieruchomości i prawa oraz opieramy się na własnych wieloletnich doświadczeniach.

Skala ratingu zawiera się w przedziale A, B, C
Rating A - według naszej oceny oznacza najlepszą inwestycję. Lokalizacja jest bardzo dobra, projekt jest już na bardzo zaawansowanym etapie realizacji (rozpoczęły się prace budowlane), znaczny wkład finansowy pochodzi ze środków własnych dewelopera..Deweloper posiada już historię i duże doświadczenie w podobnych projektach. Prawdopodobieństwo zakończenia inwestycji z sukcesem stoi na najwyższym poziomie.
Rating B - według naszej oceny oznacza bardzo dobrą inwestycję. Lokalizacja jest dobra, projekt jest już na zaawansowanym etapie realizacji (została wybrana działka i podpisana co najmniej umowa rezerwacyjna, jest już gotowy projekt architektoniczny). Znaczny wkład finansowy pochodzi ze środków własnych dewelopera. Deweloper posiada już historię i duże doświadczenie w podobnych projektach. Prawdopodobieństwo zakończenia inwestycji z sukcesem stoi na bardzo wysokim poziomie.
Rating C -według naszej oceny oznacza dobrą inwestycję. Lokalizacja jest dobra, projekt może jednak być na początkowym etapie realizacji (została wybrana działka i podpisana co najmniej umowa rezerwacyjna, jest przygotowywany projekt architektoniczny). Wkład finansowy pochodzący ze środków własnych dewelopera wynosi poniżej 50%. Deweloper posiada już historię i doświadczenie w podobnych projektach. Prawdopodobieństwo zakończenia inwestycji z sukcesem stoi na wysokim poziomie.

 

Czy planowany jest rozwój Platformy: tak powstaje równolegle Platforma przeznaczona dla wielu deweloperów oparta o zasady crowdfundingu.  Aktualna Platforma przeznaczona jest wyłącznie dla inwestowania naszych projektów tzn. BBN Investment.

 

Kiedy nastąpi uruchomienie nowej Platformy: planujemy start pod koniec 2019

 

Czy muszę podawać swoje dane osobowe aby móc zainwestować: tak, w celu przeprowadzenia procesu przygotowania i zawarcia umowy pożyczki konieczne są podstawowe dane takie jak np. imię, nazwisko, adres, adres mailowy, telefon, PESEL.

 

Jak są przechowywane moje dane: zasady określa RODO,  odnośnik na stronie internetowej. Tekst poniżej:

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest BBN Investment sp z o.o.  z siedzibą przy ul. Michała Drzymały 20 h, 41-407 Imielin;
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania lub 3 lata od zakończenia umowy chyba ze przepisy przewidują inny okres przechowywania tych danych;
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług.

 

Godziny pracy konsultantów: 9:00 do 16:00

 

Czy mogę porozmawiać osobiście w biurze firmy w celu uzyskania dodatkowych informacji: tak, istnieje taka możliwość po ustaleniu indywidualnego terminu rozmowy. Adres firmy BBN Investment, ul. Michała Drzymały 20 h, 41-407 Imielin w godzinach pracy.

 

Czy mogę wykonać przelew z zagranicznego rachunku: przyjmujemy tylko wpłaty z rachunku polskiego.

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

BBN Investment sp. z o.o.

ul. Michała Drzymały 20 h

41-407 Imielin

www.bbncapital.pl

www.bbninvestment.pl

PYTANIA  I ODPOWIEDZI

KONTAKT

RODO

REGULAMIN